SPIRIT 2023


Přehled novinek ve SPIRITu 2017

Novinky verze 2017 ke stažení (PDF, 1 959 kB)

Nový Start asistent

Ve verzi SPIRIT 2017 bylo rozšířeno uvítací dialogové okno Start asistent. Funkce v dialogu jsou stejné, ale Start asistent nyní nabízí náhled a 3D náhled pro každý naposled otevřený výkres.

Nový ST 3D prohlížeč

O2c player je ve SPIRITu 2017 nahrazen novým ST 3D prohlížečem. Ten je rychlý a nabízí více funkcí než předchozí o2c player. Nový 3D prohlížeč je založen na webovém prohlížeči. Toto jádro nabízí mnoho nových možností pro zobrazení 3D modelu ve SPIRITu.

Správa fólií

Zobrazení uzamknutých fólií
Pro lepší přehled ve Správě fólií jsou nyní uzamčené fólie ve SPIRITu zvýrazněny červeně. Celý řádek tabulky je zvýrazněn v diskrétní červené barvě. Obsah fólie je zablokován pro zpracování.

Architektonické fólie
Architektonické fólie jsou vyznačeny tučným písmem pro lepší viditelnost a kontrolu v správě fólií.

Duplicitní fólie
Funkce Duplikovat fólii nyní vytvoří přesnou kopii hned pod původní fólií. Vytvořená fólie s doplněným názvem Kopie je automaticky vypnuta.

Elementy jsou duplikovány a překrývají se, ale kopie je vypnuta, a proto nejsou tyto elementy pro aktuální práci relevantní.

Vytvoření nové fólie s definicí zóny
Aby SPIRIT umožnil rychlejší a snadnější vytváření fólií nabízí nyní při vytváření nových fólií správnou zónu.

SPIRIT rozpozná, která zóna je aktuálně aktivní, a umožňuje vytvořit novou fólii přímo v této zóně. Kromě toho je možné zvolit již jinou existující zónu, pro kterou se má nová fólie aplikovat.

Čárkovaný rámeček pro interní komponenty, symboly a styly

Pro lepší rozlišení a jednoznačné porozumění se interní soubory otvírají a upravují ve výkrese kde pracovní plocha je ohraničena čárkovaným rámečkem.

Vytvoření kopie výkresu s datovým klíčem

Chcete-li vytvořit rychlou a sledovatelnou zálohu aktuálně otevřeného výkresu, je v roletovém menu Soubor k dispozici funkce Vytvořit kopii. Nová kopie původního výkresového souboru se vytvoří přímo s jedinečným datovým klíčem. To vám umožní vytvářet záložní kopie jednoduše jedním kliknutím.

Datový klíč tvoří název souboru, datum a čas.

Popis elementu

Popis elementu, který ztratí přiřazení, lze nyní znovu přiřadit pomocí kontextového menu. Obdobně, lze popisy elementů kopírovat bez mateřského elementu. Následně lze pak přiřadit zkopírované popisy k novým elementům výkresu.

Vlastnosti výkresu

Přes roletové menu Soubor - Vlastnosti výkresu... se zobrazí několik informací o vlast-nostech výkresu. Zde je nyní zobrazeno, který prototypový výkres se použil pro tento výkres a kdy byl výkres vytvořen.

Dynamické kopírování

Dynamické kopírování zobrazuje počet vytvořených kopií přímo podle pozice kurzoru. Definovanou vzdálenost kopírování můžete vidět ve 2D nebo také ve 3D ještě před vytvořením kopií, jak bude vypadat výsledek kopírování. To znamená, že počet kopií není předem definován. Toto se provádí přímo kurzorem. Dynamické kopírování je přímo integrováno do menu kopírování (Kopie – S sebou). Po výběru elementu můžete volitelně vybrat, jak se mají objekty kopírovat – Jedna kopie, Pole (lineární), Pole XY (pravoúhlé), nebo Kruhové pole.

Řezy a pohledy

Několik úprav bylo provedeno v části generování řezů.

Linie řezu a výsledek řezu
Elementy na čáře řezu jsou nyní seskupeny a pro každou linii řezu lze uložit pouze jeden výsledek řezu. Již není možné vytvořit několik řezů na jednu linii řezu.

Identifikace řezu
Byla vylepšena identifikace pomocí funkce Ident Řez. Bez ohledu na to, zda je vybrána linie řezu nebo výsledek řezu, obě části patří k sobě a jsou vždy zvýrazněny.

Symboly pro linie řezu
Pro linii řezu lze v dialogovém okně nastavení řezu zvolit symboly pro znázornění směru řezu pomocí volby S2 Nastavení. K dispozici je několik symbolů pro určení směru.

Nový rastr

Ve SPIRITu 2017 můžete zvolit, zda má být zobrazen bodový rastr nebo čárový rastr. Nový čárový rastr usnadňuje orientaci při použití funkce 3D Orbit. Rastr můžete definovat v navigačním menu Výkres / Systém - F6 Rastry - F5 Def Rastru - F5 Čárový rastr. Ve výkresu může být pouze jeden typ rastru - čárový nebo bodový.

Funkce pro definování různých rastrů pro fólie nadále zůstává.

Světový souřadný systém (WCS)

Každý bod výkresu nebo každá součást modelu je určena jeho vzdáleností od nulového bodu (nulový bod souřadnic) ve směrech X, Y a Z. Ve SPIRITu 2017 je práce ve světovém souřadném systému (WCS) zásadně revidována.

Umožňuje vám pohyb ve virtuálním prostoru a definování přesných pozic v paralelní projekci pomocí standardních nástrojů Posun, Kopie, atd.

SPIRIT proto již nefunguje pouze ve vizuálním souřadném systému (až do verze SPIRIT 2016).

Uživatelský souřadný systém (UCS)

Uživatelský souřadný systém (UCS) je systém, který může být volně definován v prostoru přes osy X, Y, Z, ve vodorovném nebo svislém směru nebo referenční objekt. Pro práci ve 3D je nezbytné nastavení pracovní roviny. Navíc posun a otočení UCS nabízí užitečné výhody při práci v 2D.

3D Orbit

Funkce 3D Orbit vám umožňuje "proletět" kolem vašeho 3D modelu. 3D Orbit vám umožňuje pohybovat se nad a pod vaším modelem. To usnadňuje konstrukci v trojrozměrném prostoru. Nebudete chtít vynechat 3D orbit v budoucnu, pokud modelujete ve 3D v programu SPIRIT.

Funkci 3D Orbit naleznete na ikonové liště Kurzor, jako další možnost navigace vedle funkce posunutí výkresu.

Uživatelské rozhraní

Pro pohodlnou práci s novými funkcemi - 3D Orbit, WCS a UCS, bylo optimalizováno rozhraní SPIRITu.

Ve verzi SPIRIT 2017 lze poprvé změnit světový souřadný systém (WCS) a uživatelský souřadný systém (UCS). Chcete-li to provést, panel nástrojů pro souřadný systém je přímo zobrazen v pravé horní části obrazovky.

Roletové menu Zobrazit je přizpůsobeno novému způsobu práce s WCS a UCS.

Osový souřadnicový kříž

Počátek souřadného systému a 3D osový kříž indikují přizpůsobení WCS / UCS a jsou také užitečné při použití funkce 3D Orbit. Nastavení barev jsou provedeny podle standardních barev.

Optimalizované 3D zadání

Se zavedením WCS a funkce 3D Orbit bylo také upraveno zadávání vstupních hodnot.

Při použití dynamického systému zadávání můžete nyní zadat také hodnotu pro osu Z.

Tato hodnota Z je k dispozici u kurzoru pro všechny editační funkce (kopírování, posun, tažení, zrcadlení atd.).

Kontextové menu pro editační značky a 3D editační značky

Editační značky ve SPIRITu byly přepracovány pro zadání ve světovém souřadnicovém systému. Editační značky všech objektů SPIRITu byly zredukovány. Přesto jsou stále k dispozici všechny funkce. Pro lepší manipulaci s editačními značkami se nyní zobrazí výběrové menu se všemi funkcemi pro příslušnou značku.

Aby bylo možné optimálně pracovat s objekty v paralelní projekci, jsou značky také k dispozici v 3D pro poly-desku, válec, kužel, komolý kužel, kouli, anuloid atd.

Definice pracovní roviny

Pracovní rovina je uživatelsky definovaná UCS. Pomocí této tzv. pracovní roviny, kterou reprezentuje nový čárový rastr, lze definovat volnou pracovní rovinu v 3D prostoru.

Pracovní roviny pro 2D

UCS lze také použít v 2D pro otáčení plochy kreslení kolem osy Z, čímž se nastaví pracovní rovina. Postup je stejný jako při definování pracovní roviny ve 3D. Nastavení UCS provedete pomocí funkce Pracovní rovina (UCS) nebo přes roletové menu.

Šrafování stěn

Zobrazení šrafování pro architektonické detaily v rámci příslušného souboru ZAC je definováno pro každou stěnu. V závislosti od tvaru budovy a orientaci stěny může někdy docházet k tomu, že definovaný směr šrafování vytváří nevhodný vzhled.

V Objekt inspektoru můžete nyní určit, zda úhel šrafování má odpovídat orientaci definované v komponentu nebo zda má být zohledněn úhel stěny. Stejně jako všechny vlastnosti, i tuto možnost lze přenášet na jiné komponenty výkresu.

Pronto reporting – vytvoření seznamu

V PRONTO Reportingu SPIRITu lze generovat seznamy použitých komponentů a elementů výkresu. SPIRIT nyní nabízí dvě další možnosti pro generování seznamu elementů. Ty lze vybrat v rozbalovacím menu na záložce Obecné pro příslušný uzel.

  • Seznam pro aktuální uzel: Počet | Atrikl
  • Seznam pro aktuální uzel - rozšířené: Počet | Atrikl | Popis | Poznámka

PDF export

V nastavení SPIRITu lze určit generovat PDF jako externí proces. Pokud aktivujete možnost Vytvořit PDF externím procesem, soubor PDF nebude generován přímo v programu SPIRIT, ale v externím procesu. Každý soubor PDF bude vytvořen v samostatném procesu. To pomůže k tomu, že chybové hlášení 110 v různých PDF prohlížečích PDF se již nebude zobrazovat.

DWG/DXF export

Ve SPIRITu 2017 bylo provedeno několik vylepšení exportu DWG/DXF.

Texty při exportu do formátu DWG/DXF
DWG/DXF soubor obsahuje takzvané textové styly. SPIRIT při použití formátu dat DWG/DXF 2013 tyto styly již jnevytvoří ako SPIRITSTYLE, ale s odpovídajícími názvy souborů. Například pokud je použito písmo Arial v programu SPIRIT, vytvoří se textový styl s názvem Arial.

Názvy vrstev pro vlastní reference
Pokud exportujete výkresy s vlastními referencemi, vlastní reference se převede jako tzv. odkaz bloku v souboru DWG/DXF ve své vlastní vrstvě.

Název vrstvy se skládá z názvu výkresu, fólie vložení (fólie, ve které je reference) a případně čísla pro více stejných vlastních referencí. Vrstvy v rámci vlastní reference již nejsou exportovány.

Přenos do rozvržení tisku (Paperspace)
Ve SPIRITu 2017 je možné přenést tiskové plány přímo do rozvržení tisku (paperspace) pro AutoCAD®. V exportním dialogu SPIRIT můžete zvolit (pro DWG/DXF 2013), zda existující tisková rozvržení chcete přenést jako paperspace. To umožňuje v AutoCADu přístup k tiskovým plánům.

IFC import/export

IFC import a export byl ve verzi SPIRIT 2017 rozšířen a vylepšen. Provedená vylepšení nyní lépe reprezentují barvy, symboly, atributy, zóny a další. Přenos informací přes IFC soubor je nyní lepší.

STL export

S rozhraním STL lze 3D modely nyní také exportovat jako soubory STL. Soubory STL se často používají k přenosu 3D modelu na 3D tiskárnu. Zejména dnes jsou 3D tiskárny stále více populární. Modely budov, modely pro soutěže nebo prototypy lze vytvořit pomocí programu SPIRIT a exportovat je pro 3D tisk.

SimLab Composer

SPIRIT 2017 obsahuje přímé propojení na SimLab® Composer. Umožňuje to převést model přímo z programu SPIRIT na SimLab® Composer (pokud máte nainstalovaný SimLab Composer). Tímto přenosem lze vytvořit aktivní spojení. Spojený model synchronizuje data mezi SPIRITem a SimLab® Composerem. Změny modelu se přenesou a existující nastavení modelu v SimLab® Composeru se nemusí provádět znovu.

SimLab® Composer je výkonný, ale snadno použitelný 3D renderovací software, který přenáší 3D modely do života.

Více informací na www.simlab-soft.cz.

 

Přehled novinek ve SPIRITu 2023
Přehled novinek ve SPIRITu 2022
Přehled novinek ve SPIRITu 2021
Přehled novinek ve SPIRITu 2020
Přehled novinek ve SPIRITu 2019
Přehled novinek ve SPIRITu 2017
Přehled novinek ve SPIRITu 2016
Přehled novinek ve SPIRITu 2015
Přehled novinek ve SPIRITu 2014
Přehled novinek ve SPIRITu 2013
Přehled novinek ve SPIRITu 2012
Přehled novinek ve SPIRITu 2010
Přehled novinek ve SPIRITu 2009
Přehled novinek ve SPIRITu 15
Přehled novinek ve SPIRITu 14
Přehled novinek ve SPIRITu 12
Přehled novinek ve SPIRITu 11

Nový ST 3D prohlížeč

Správa fólií

Dynamické kopírování

3D Orbit

3D Orbit

Kontextové menu pro editační značky a 3D editační značky

Kontextové menu pro editační značky a 3D editační značky

Pracovní roviny pro 2D

Šrafování stěn

STL export

 


Distributor: SOFTconsult spol. s r.o. Výrobce: STI International, Inc